Uytunlar Yayıncılık Aydınlatma Metni

UYTUNLAR YAYINCILIK TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV VE GIDA MAD

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GERÇEK KİŞİ- TEDARİKÇİ- MÜŞTERİ-İŞ

ORTAĞI- GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

Uytunlar Yayıncılık Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Otomotiv ve Gıda Mad San. Tic. Ltd.
Şti. (“Uytunlar Yayıncılık veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak iş ortaklarımızın,
müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiraya verenlerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini
korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması
ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması”
hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Uytunlar Yayıncılık Turizm İnşaat Petrol Ürünleri
Otomotiv ve Gıda Mad San. Tic. Ltd. Şti. İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
güncelleme hakkını saklı tutar.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan
adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
İşlenen Kişisel Veriler:
Kimlik Bilgisi: Kimlik (ad soyad, tc kimlik no,pasaport)
İletişim Bilgisi: İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta
adresi (KEP), telefon no gibi)
Hukuki İşlem: (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
Müşteri İşlem: (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki
bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi (Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera
kayıtları gibi)
Risk Yönetimi (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
Finansal Bilgi (Fatura bilgileri, Banka Bilgileri, Iban No)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kamera Kayıtları)
Araç Bilgileri (Araç plaka, marka, model vb. bilgiler)
İşlem Bilgisi (IP, internet geçmişi)

Veri Konusu Kişi Grubu:
Potonsiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Ziyaretçi
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:
07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; kişisel verilerin tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Şirketimiz ile gerek Tedarikçi
İlişkisi gerek Müşteri İletişimi ve UYTUNLAR YAYINCILIK ürün finansmanı vb. hizmetler,
imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirketimiz
tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin
verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile kanunen
yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan
şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla veya e-posta veya diğer yollarla ya da
iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci
süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada iletişim
formunu doldurmanız, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik
ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.
Kişisel verileriniz, müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk
sebeplerine dayanılarak işlenebilir.
 Kanunlarda öngörülmesi
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla
(bağımsız denetim hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sağladığı kişisel veriler bu
kapsamdadır), sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin
yerine getirilmesi,
 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirket
tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:
Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması
halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, şirket tarafından
yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki
hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket
Çalışanlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri
alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde
Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Uytunlar Yayıncılık Turizm
İnşaat Petrol Ürünleri Otomotiv ve Gıda Mad San. Tic. Ltd. Şti.’ne başvurarak 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Uytunlar Yayıncılık Turizm İnşaat Petrol Ürünleri
Otomotiv ve Gıda Mad San. Tic. Ltd. Şti. Gazi Celal Mh. Akçay Cd. Uytun Otel Yanı No:1
Edremit/BALIKESİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter
kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız
sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Uytunlar Yayıncılık Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Otomotiv ve Gıda Mad San. Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0324004165300019
WEB Sayfası: https://www.uytun.com.tr/
E-Mail: info@uytun.com.tr
Adres: Gazi Celal Mh. Akçay Cd. Uytun Otel Yanı No:1 Edremit/BALIKESİR