KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYTUN OTEL MİSAFİRLERİ&ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Uytunlar Yayıncılık Tur. İnş. Pet. Ür. Oto. Ve Gıd Mad. San. Ltd. Şti. (“Uytun veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiraya verenlerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Uytunlar Yayıncılık Tur. İnş. Pet. Ür. Oto. Ve Gıd Mad. San. Ltd. Şti. İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu metnin hedef kitlesi, Otelimizde konaklayan müşterilerimiz, otelimizi ziyaret eden misafir konumunda kişisel verileri işlenen gerçek kişilerdir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz otel misafirimiz ve ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi (Ad- Soyad, T.C Kimlik No, Pasaport,)

İletişim Verisi :(Telefon No, e-mail adresi)

İşlem Bilgisi :(IP, İnternet kullanım geçmişi)

Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri,

Diğer ziyaretçi verileri; Araç plakası, çalıştığı kurum ve unvanı,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

 

Kişisel verileriniz, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

 • Kanunlarda öngörülmesi
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla (bağımsız denetim hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sağladığı kişisel veriler bu kapsamdadır), sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından Ziyaretçilerin takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

 

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Misafirlerimizin kişisel verileri Kimlik Bildirme Kanunu gereği Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmakta olup; diğer yasal mevzuatlar gereğince talep edilmesi halinde Özel Hukuk Kişileri ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları işe paylaşılabilmektedir.

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMA YÖNTEMİ

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman Uytunlar Yayıncılık Tur İnş Pet Ür Oto. Ve Gıd Ma San Ltd Şti ’ ne e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece …………………com.tr  e-posta adresinin kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Uytunlar Yayıncılık Tur İnş Pet Ür Oto. Ve Gıd Ma San Ltd Şti

Mersis No: 0324004165300019

WEB Sayfası: www.uytun.com.tr

E-Mail:

Adres: İzmir Yolu Üzeri 2. Km. Edremit/BALIKESİR

 

İzmir Yolu Üzeri 3.km Edremit/Balıkesir
P.tesi- C.tesi 8:00-18:00